Dret Mercantil y Societari

El departament de Dret Mercantil posseeix una àmplia experiència assessorant a xicotetes i grans empreses. Prestant els seus serveis en totes les fases de la vida social de l'empresa. Presten assistència en tots els assumptes relacionats amb el dret mercantil:

 

 • Constitució de Societats.

 • Adquisició de societats i empreses, *Due *Dilligence.

 • Operacions societàries en general (ampliació i disminució de capital, modificacions estatutàries).

 • Assessorament a Consells d'Administració, *llevanza de Secretaries del Consell.

 • Preparació de Juntes Generals d'Accionistes.

 • Impugnació d'acords socials, exercici de l'acció social de responsabilitat d'administradors.

 • Redacció, negociació i conclusió de contractes de compravenda d'accions i participacions socials i de *constituciónde drets reals sobre les mateixes.

 • Contractació Mercantil.

 • Franquícia, Distribució i Agència.

 • Dret Immobiliari i de la Construcció.

 • Processos judicials per Patents, Marques i altres Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

 • Dret de la Competència.

 • Dret d'Assegurances.

 • Processos Societaris i Mercantils.

 • Gestió d'Impagats i Recobraments.

 • Negociació i formalització de pactes d'accionistes.

 • Transformacions de Societats Mercantils.

 • Operacions de Reestructuració Societària (Fusions i adquisicions, escissions).

 • Processos de liquidació de societats.