Dret Matrimonial i de familia

  • Procediments de nul·litat, separacions, divorcis –de comú acord i contenciosos–, modificació de mesures establides en sentència de separació o divorci previs, reconeixement i execució a Espanya de sentències estrangeres en matèria de família, parelles de fet, modificació i/o dissolució de règim econòmic matrimonial, mediació familiar.

  • Actuacions preventives en previsió d'una ruptura matrimonial, realitzant aquelles actuacions de mediació oportunes per a evitar en major mesurada les conseqüències traumàtiques de la pròpia ruptura.

  • Processos d'Adopció, Tutela, Curatela i Incapacitat.

  • Reclamació o Impugnació de Filiació.

  • Autorització Judicial de Venda de Béns de Menors.